«Om Namo Bhagavate -Gayatri Mantra – Deva Premal & Miten».